Άρθρα

Μέτρο 6.3 για την ενίσχυση των μικρών εκμεταλλεύσεων

Επιτέλους εκδόθηκε από το ΥΠΑΑΤ η πρόσκληση για την ενεργοποίηση του μέτρου 6.3 με το οποίο ενισχύονται οι μικρές εκμεταλλεύσεις με στόχο τη μεγέθυνση τους ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμες.

Όσοι κριθούν δικαιούχοι του μέτρου θα λάβουν επιχορήγηση 14000 ευρώ την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν στόχους που καταγράφονται σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Το επιχειρησιακό σχέδιο αυτό καταγράφεται από τους ίδιους τους γεωργούς και κατατίθεται μαζί με την αίτησή τους.  Στο μετρό δεν υπάρχουν επιλέξιμες ή μη δαπάνες, αλλά συμβουλεύουμε όσους το χρησιμοποιήσουν να αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά για δράσεις οι οποίες δεν επιδοτούνται από άλλα μέτρα όπως ας πούμε τα σχέδια βελτίωσης. τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι η αγορά έκτασης η αγορά ζώων η αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης και λοιπά.

Δυστυχώς τα συνολικά χρήματα που θα αφιερώσει το ΥΠΑΑΤ σε αυτό το μέτρο είναι πολύ λίγα, οπότε για να περιοριστεί ο αριθμός των δικαιούχων οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι πολλοί. Πριν ενθουσιαστείτε διαβάστε παρακάτω τους όρους επιλεξιμότητας.

Οι γεωργοί πρέπει να είναι :

 1. Κάτοικοι δήμων με πληθυσμό έως 5000 κατοίκων
 2. 18 έως 61 ετών
 3. Αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
 4. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2018
 5. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
 6. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα έως και 3.000 ευρώ (ώς μέσος όρις 3 τελευταίων ετών).
 7. Έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανήλικων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ (ώς μέσος όρος 3 τελευταίων ετών).
 8. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης.
 9. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμεύσεις και χρονικές προθεσμίες, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Κριτήρια για την εκμετάλλευση :

 1. πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.
 2. πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 5.000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση.
 3. Να αποτελείται από αγροτεμάχια Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους,
 4. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
 5. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους αναφοράς.
 6. Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: 6.1. Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή
 7. 6.3. Για τις ανάγκες του υπομέτρου 6.3, το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων/ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
 8. Η βασική οικονομική δραστηριότητά (ΚΑΔ) του αφορά τον πρωτογενή τομέα και την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πρωτογενή τομέα, ήτοι εμπίπτει στην Ομάδα ΚΑΔ 01 (εκτός του ΚΑΔ 01.6: υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη γεωργία και του ΚΑΔ 01.7: Θήρα).

Δεν είναι επιλέξιμοι οι εξής:

 1. Τα Νομικά πρόσωπα.
 2. Δικαιούχοι των υπομέτρων «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ από το 2000 και μετά.
 3. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
 4.  Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο
  5. Όσοι είναι σπουδάστριες – σπουδαστές ή φοιτήτριες – φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 5. Όσοι λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας ή/και επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως μη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα).
 6. Όσοι είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 7. Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης.
 8. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑE, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
 9. Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία που αποφασίζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020.
 10. Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών
 11. Όσοι δηλώνουν στην αίτηση στήριξης – φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία.
 12. Όσοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη.
 13. Όσοι δεν υποβάλλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση στήριξης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη του υπομέτρου.

 

Όσοι από εσάς πληρούν τα κριτήρια αυτά, μπορούν να λάβουν την επιχορήγηση του μέτρου η οποία:

 • Καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση που είναι το 70% του συνολικού ποσού στήριξης, καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση (30% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων.
 • Ανέρχεται σε 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Όσοι ικανοποιείτε τους όρους και επιθυμείτε την ενίσχυση αυτή απευθυνθείτε στο σύμβουλό σας, για να ετοιμάσετε το φάκελό σας, ο οποίος μπορεί να υποβληθεί από Μάρτιο μέχρι 15 Μαΐου .