Το προφίλ της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

H ΠΕΝΑ ιδρύθηκε το 2006 και οι στόχοι της, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι οι παρακάτω:

  1. Η συνένωση όλων των ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ σε πανελλαδικό επίπεδο, ο συντονισμός, η καθοδήγηση της δράσης των, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η έκφραση, προώθηση και ευόδωση των σκοπών τους.
  2. Η οργάνωση των τοπικών ενώσεων ώστε μέσα από τη συνεργασία, αλληλεγγύη, τις κοινές ενέργειες και προσπάθειες να επιδιωχθεί, και προωθηθεί η προστασία, προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών και η βελτίωση των όρων εργασίας τους και των συνθηκών ζωής τους.
  3. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων στους κρατικούς φορείς τρόπων και μεθόδων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας.
  4. Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων αγροτών που μετέχουν στις ενώσεις μέλη της και γενικότερα των νέων της υπαίθρου.
  5. Η συνεργασία με τους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για την διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων αγροτών.
  6. Η συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις νέων αγροτών και νέων της υπαίθρου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.