Απόψεις της ΠΕΝΑ για το σχεδιασμό της επόμενης περιόδου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.